Disclaimer voor www.CoverHoesjes.nl
Inspirar Media, verleent u hierbij toegang tot www.CoverHoesjes.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Inspirar Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Inspirar Media spant zich in om de inhoud van www.CoverHoesjes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.CoverHoesjes.nl aangeboden artikelen worden aangeboden met 30 dagen garantie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Inspirar Media. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.CoverHoesjes.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Inspirar Media. Voor op www.CoverHoesjes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Inspirar Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Inspirar Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Inspirar Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.